Preklad úradných dokumentov, ako sú napríklad sobášny list, rodný list a podobne, si vyžaduje pozorný a presný preklad. Keďže tieto preklady budú platnými, úradnými dokumentmi v zahraničí, podmienky na ich vyhotovenie závisia aj od individuálnych pravidiel a požiadaviek jednotlivých krajín.

Súdny preklad vyhotovuje súdny prekladateľ, ktorý k dokumentu priloží aj svoje vyhlásenie a podpis, ktoré zaručujú, že preklad úplne zodpovedá originálu. Potvrdenie pravosti podpisu súdneho prekladateľa sa vykonáva prostredníctvom potvrdenia Apostille, ktoré je v tlačenej podobe zviazané so súdnym prekladom.

Čo je Apostille?

Je možné, že o Apostille potvrdení počujete prvýkrát. Je to druh pečiatky, ktorá sa používa na osvedčenie alebo legalizáciu verejných listín od 5. októbra 1961, kedy bol podpísaný Haagsky dohovor. S Apostille sa stal proces legalizácie úradných dokumentov oveľa jednoduchším.

Signatárske štáty sa podpisom dohovoru dohodli, že bude na legalizáciu zahraničného dokumentu postačovať, ak v krajine, v ktorej bol dokument vydaný, bude aj potvrdený pečiatkou, tzv. apostillou. Tým sa skracuje proces legalizácie úradných dokumentov, ešte stále je však potrebné venovať pozornosť požiadavkám jednotlivých krajín.

Ktoré dokumenty vyžadujú Apostille?

Pečiatka apostilla sa dá na všetky úradné dokumenty, ktoré boli vydané rôznymi orgánmi v krajine, pričom sa potvrdzuje pravosť pečiatky a podpisu úradnej osoby na listine, avšak nie jej obsah.

Na ktorých úradných dokumentoch budete potrebovať pečiatku apostillu? Sú to:

  • dokumenty vydané orgánmi a zamestnancami štátneho súdnictva, súdnymi úradmi, prokuratúrou a exekútormi;
  • administratívne dokumenty, ktoré vydal a overil notár;
  • úradné poznámky k zápisom vo verejných knihách;
  • úradná certifikácia podpisov na súkromných dokladoch (rozsudky, výpis z matriky, sobášny list, úmrtný list, potvrdenia o občianstve, diplomy, osvedčenia,…).

Kto môže vydať Apostille?

Ak potrebujete dokumenty overiť s Apostille, budete sa musieť obrátiť na príslušné okresné súdy alebo Ministerstvo spravodlivosti. Tam Vám pečiatkou overia pravosť podpisu sudcu, notára, súdneho prekladateľa alebo iných osôb, ktoré sú signatármi dokumentu.

Je tu však jeden dôležitý rozdiel, na ktorý si treba dávať pozor. Podpis notára môže potvrdiť iba okresný súd, ktorý má súdnu právomoc v mieste sídla notára, zatiaľ čo podpis súdneho tlmočníka môže overiť iba Ministerstvo spravodlivosti.

Apostille pri súdnych prekladoch

Ak potrebujete vyhotoviť súdny preklad, treba myslieť na to, že tento typ prekladov môžu vykonať iba odborne vyškolení prekladatelia, ktorých nazývame súdni tlmočníci resp. súdni prekladatelia. Predtým, ako Váš dokument dáte preložiť, zistite, či je potrebné, aby mal dokument aj Apostille overenie.

Ak zistíte, že na súdnom preklade potrebujete Apostille, v niektorých prípadoch treba dať najprv overiť originálny dokument v inštitúcii, ktorá dokument vydala, a až potom ho dať na preklad súdnemu prekladateľovi, ktorý preloží dokument spolu s Apostille.

Požiadavky na overenie sa v jednotlivých krajinách a inštitúciách líšia

Keďže však majú jednotlivé krajiny odlišné požiadavky na overenie prekladu, treba sa o tom vopred dôkladne informovať. Niekedy treba pomocou Apostille overiť originál aj preklad dokumentu. V takom prípade sa Apostille umiestni na originál, ktorý potom súdny prekladateľ overí a následne sa s Apostille overí aj preklad.

Požiadavky sa však líšia aj v závislosti od jednotlivých inštitúcií v krajine, preto si vždy radšej vopred zistite, či potrebujete Apostille iba na origináli, na preklade alebo na obidvoch dokumentoch.