Preklad marketingových textov

Marketing je vedou o identifikácii a prieskume cieľových trhov a používateľov s cieľom vybudovať s nimi ziskové vzťahy. Ide o jednu z najdôležitejších činností v spoločnosti, pretože pomáha spojiť spoločnosť alebo službu s potenciálnym zákazníkom. Vychádza predovšetkým z rôznych spoločenských vied, akými sú psychológia, sociológia, komunikácia a ekonómia.

Spoločnosti, ktoré sa usilujú o prerazenie na zahraničných trhoch alebo na nich už pôsobia, musia svoju komunikačnú stratégiu zosúladiť s prostredím, v ktorom pôsobia. Príkladmi marketingových textov sú propagačné materiály, slogany, katalógy, opisy a prezentácie výrobkov, dotazníky, prieskumy, mapovanie trhu, tlačové správy, oznámenia v médiách, prezentačné videá, názvy značiek, webové stránky atď.

Ak chcete, aby sa vaša spoločnosť presadila na zahraničnom trhu, musíte zabezpečiť správny preklad marketingových textov, ktorý sa vyhne všetkým nástrahám, do ktorých by mohol spadnúť neskúsený prekladateľ. V marketingových textoch sú často používané metafory, idiómy či slovné hry, prípadne humor špecifický pre danú kultúru. Nesprávne preloženému marketingovému textu by v odlišnej kultúre mohli porozumieť úplne inak, než bolo zamýšľané, prípadne by takýto preklad mohol byť aj urážlivý. A to si žiadna spoločnosť rozhodne neželá. Preto je dôležité, aby prekladateľ poznal zahraničný trh, mal určité skúsenosti s tvorbou marketingových textov, výborne poznal jazyk a kultúrua rozumel používaniu rôznych komunikačných techník a a hlasových či vetných figúr, akými sú aliterácie, metafory, antitézy a podobne.

Čo charakterizuje marketingový text?

Pôsobivý názov

Názov je najdôležitejším aspektom každého marketingového textu, pretože má čitateľa nalákať, aby pokračoval v čítaní. Musí byť jasný a priamy; môže mať formu otázky, odôvodnenia či príkazu. V poslednom čase sú však populárnejšie názvy evokujúce osobitý prístup.

Účinná artikulácia textu

K úplnej účinnosti marketingového textu prispieva aj rozdelenie textu do odsekov. Okrem pútavého názvu je však dôležité aj použitie podnadpisov, ktoré môžu upútať pozornosť potenciálneho zákazníka.

ÁNO!

Jednou z najdôležitejších a najúspešnejších marketingových stratégií je navodenie „pozitívnej odpovede“ od potenciálnych zákazníkov. V čitateľovi vyvoláva dojem, že úplne súhlasí s tým, čo je napísané, a že konkrétnu službu alebo produkt naozaj potrebuje. Takto čitateľov neustále nabádate, aby dospeli k nejakému rozhodnutiu, hoci na konci čitateľ nadobúda dojem, že sa rozhodol sám.

Zvýrazňovanie a zdôrazňovanie slov

Keďže čitatelia marketingových textov zvyčajne preskakujú viaceré časti textu, je veľmi dôležité zvýrazniť alebo podčiarknuť v texte určité slová a frázy, ktoré upútajú pozornosť čitateľa.

Prístup k prekladaniu reklamných alebo marketingových textov je diametrálne odlišný od prístupu k prekladaniu odborných textov. Marketingový preklad textu musí byť živý, plynulýa konzistentný s originálom, aby v procese prekladu nedošlo k strate významu slov, ktoré sú odlišne zvýraznené na základe kultúrneho kontextu. Preklad by však nemal byť doslovnou kópiou originálneho textu a nemal by obsahovať nezaujímavé alebo zbytočné informácie, ktoré čitateľa nezaujímajú.

V ideálnom prípade by mal byť text napísaný v hovorovejšom jazyku cieľovej skupiny a mal by zákazníkov dobre naladiť. Tí sa potom rozhodnú prečítať si text až do konca a objednať si produkt alebo službu, ktorú poskytujete.

V prekladateľskej agentúre K&J Translations si uvedomujeme dôležitosť prekladu marketingových textov. Preto spolupracujeme s lingvistami a prekladateľmi, pre ktorých je cieľový jazyk prekladu ich rodným jazykom, a ktorí majú bohaté skúsenosti s marketingom. Garantujeme vám, že vám poskytneme vynikajúce preklady marketingových textov, ktoré upútajú pozornosť zákazníkov aj na zahraničných trhoch.

Okrem prekladu marketingových textov poskytujeme aj nasledujúce služby:

  • dodatočná korektúra textu (umožňuje vylepšenie štylistiky textu a odstránenie prípadných nedostatky v texte),
  • grafická úprava preloženého textu (ak sa grafické formátovanie prekladu musí zhodovať s formátovaním pôvodného textu. Je odporúčaná najmä vtedy, ak je pôvodný text vo formáte .pdf, obsahuje obrázky a tabuľky, prípadne ide o naskenovaný dokument).

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@kjtranslations.sk, telefonicky na čísle +421 948 010 568 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Nahrajte súbor
Bezplatná
ponuka