Obchodné podmienky

1 Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na všetky služby, ponúkané spoločnosťou K&J GROUP, d.o.o. so sídlom Ulica Roberta Hvalca 8, 2000 Maribor, Slovinsko (ďalej len „poskytovateľ“) a platia vo všetkých právnych a obchodných vzťahoch medzi poskytovateľom a fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „zákazníkom“) – okrem prípadov, kedy sa strany písomne ​​dohodli na uplatňovaní iných podmienok. Tieto VOP sú základom všetkých zmlúv, uzavretých medzi poskytovateľom a zákazníkom.

1.2 V prípade objednávky e-mailom alebo telefonicky zákazník vyhlasuje, že si VOP prečítal a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.

2 Poskytovateľ, zákazník a tovar (služby)

2.1 Poskytovateľom služieb je spoločnosť K&J GROUP, d.o.o. so sídlom na Ulica Roberta Hvalca 8, 2000 Maribor, Slovinsko.

2.2 Zákazníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si u poskytovateľa objednáva služby a ktorej poskytovateľ poskytuje služby z jeho ponúkaných činnosti.

2.3 Tovarom sú všetky prekladateľské služby, korektúry a grafický dizajn, poskytované zákazníkovi zo strany poskytovateľa.

3 Ponuka, objednávka, zmena alebo zrušenie objednávky

3.1 Na vytvorenie informatívnej ponuky musí zákazník poskytnúť poskytovateľovi čo najviac informácií, napr. typ služby (preklad, korektúra, súdny preklad, DTP, grafický dizajn), rozsah textu alebo materiál, zdrojový a cieľový jazyk, požadovaný termín odovzdania projektu, kontaktné údaje, prípadne ďalšie požiadavky.

3.2 Vyžiadaná informácia alebo informatívna ponuka poskytovateľa nie je záväzná a neznamená potvrdenie objednávky. Objednávka sa stáva záväznou až po jej písomnom potvrdení (vo forme e-mailu, vytlačeného objednávkového formulára alebo vyplneného elektronického formulára na našom webe https://kjtranslations.online), alebo predplatením služby včas a za podmienok, špecifikovaných v ponuke.

3.3 Zmluva medzi poskytovateľom služby a zákazníkom sa uzatvára v momente, keď poskytovateľ zákazníkovi objednávku písomne ​​potvrdí e-mailom.

3.4 Akákoľvek zmena alebo zrušenie objednávky je prijateľná iba vtedy, ak sa zákazník zaviaže uhradiť poskytovateľovi všetky náklady, súvisiace s jeho objednávkou. Výška vykonanej práce (dokončená alebo čiastočná) sa vypočítava úmerne k nákladom.

4 Práva a povinnosti poskytovateľa a zákazníka

4.1 Poskytovateľ služieb sa zaväzuje vykonávať všetky objednané služby podľa najlepších schopností, vedomostí a zručností, v súlade s pokynmi klienta a vo vopred dohodnutom termíne.

4.2 Dodaciu lehotu služby poskytovateľ určí po prijatí materiálu. Denná norma prekladu je 6 normostrán (ďalej len „NS“). Denná norma korekcie je 15 až 20 NS. Deň prijatia a deň doručenia prekladu, víkendy a sviatky nie sú v dennej norme zahrnuté. Výnimkou sú prípady, kedy sa poskytovateľ a zákazník dohodnú inak.

4.3 V prípade nedodržania dohodnutých termínov je poskytovateľ povinný o tejto skutočnosti zákazníka okamžite informovať. Za týchto okolností nemá zákazník právo službu odmietnuť a nemá právo odstúpiť od zmluvy. Poskytovateľ mu však môže ponúknuť zľavu.

4.4 Preklad je zákazníkovi doručený v jednej kópii, a to buď e-mailom, v elektronickej podobe alebo vytlačený na papieri. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, poskytovateľ dodá preložený materiál e-mailom. Výnimkou sú súdne preklady, ktoré poskytovateľ zákazníkovi pošle doporučeným listom (podľa cenníka Slovenskej pošty).

4.5 Zákazník je povinný poskytovateľovi predložiť dokument v elektronickej forme alebo v editovateľnom formáte. V opačnom prípade poskytovateľ nebude zodpovedný za nedodržanie grafickej podoby originálneho dokumentu.

4.6 Poskytovateľ zaručuje prísnu ochranu osobných údajov, úradných a obchodných tajomstiev zákazníka. Za žiadnych okolností ich nesmie poskytnúť tretím ani neoprávneným osobám. Poskytovateľ môže svojim subdodávateľom (prekladateľom, korektorom) predložiť iba informácie, ktoré potrebujú k správnemu vykonaniu svojej práce.

4.7 Ak text, ktorý je predmetom zmluvy, obsahuje nezvyčajné výrazy, neznáme akronymy alebo skratky či profesionálne pojmy, ktoré sú ťažko zrozumiteľné a poskytovateľ služieb ich musí brať do úvahy, zákazník sa zaväzuje vymenovať kontaktnú osobu, ktorú bude môcť poskytovateľ v prípade potreby kontaktovať s cieľom objasnenia týchto pojmov. V opačnom prípade poskytovateľ použije referenčný materiál, ktorý má k dispozícii, a preloží text podľa vlastných vedomostí. V tom prípade však budú všetky sťažnosti z dôvodu nevhodného používania danej terminológie zamietnuté.

4.8 Ak to zákazník výslovne nezakázal, poskytovateľ má právo uviesť meno alebo logo klienta v odkazoch (referenciách) na svojej webstránke. Poskytovateľ chráni všetky získané údaje o zákazníkoch v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o ochrane spotrebiteľa.

5 Ceny, zľavy a podmienky platby

5.1 Služby sú účtované v súlade s cenníkom poskytovateľa, platným v deň uzatvorenia zmluvy. Vo výnimočných prípadoch v súlade s cenami, stanovenými na základe osobitnej písomnej dohody so zákazníkom.

5.2 Ceny sa počítajú na 1 (slovom jednu) NS (250 slov) a nezahŕňajú DPH. Najmenšou jednotkou je 1 (slovom jedna) NS. Minimálna čiastka objednávky je 15 EUR bez DPH.

5.3 Preklad je všeobecne vypočítaný podľa zdrojového textu. V prípade, ak cenu nie je možné určiť zo zdrojového textu, preklad sa vypočíta na základe cieľového jazyka.

5.4 Ceny sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od stupňa obtiažnosti, ktorý sa určuje po preštudovaní textu. V prípade terminologicky náročných textov a expresných prekladov, doručených v kratšom čase, poskytovateľ zaúčtuje dodatočnú sumu za odborný preklad alebo expresné vyhotovenie. Pre texty v papierovej alebo elektronickej podobe, ktoré neumožňujú skenovanie OCR alebo elektronické kopírovanie textu (horšie fotokópie, rukopis, nečitateľné naskenované dokumenty), si účtujeme poplatok od 20 do 50 % z celkovej sumy objednávky.

5.5 Pravidelným zákazníkom sa môže poskytnúť zľava, a to na základe dohody alebo zmluvy o dlhodobej spolupráci.

5.6 Pri veľkých množstvách alebo opakujúcich sa textoch môže poskytovateľ poskytnúť zákazníkovi množstvovú alebo opakovanú zľavu. Táto zľava sa však neuplatňuje automaticky. Zľavy sa poskytujú pre každý preklad samostatne.

5.7 Právnické osoby zaplatia za službu po jej vykonaní na základe vystavenej faktúry, alebo vopred na základe zálohovej (proforma) faktúry. Splatnosť je uvedená na faktúre.

5.8 Fyzické osoby platia za službu pred jej vykonaním. S prekladom alebo korektúrou sa začína bezprostredne po uskutočnení platby, alebo po prijatí potvrdenia o platbe.

5.9 Splatnosť faktúry je 10 (slovom desať) dní od jej vystavenia. V prípade verejných zákaziek alebo dlhodobých obchodných vzťahov (ak sa strany písomne ​​dohodli), je splatnosť 30 (slovom tridsať) dní od vystavenia faktúry. Platba sa uskutoční na účet banky alebo na PayPal účet poskytovateľa.

5.10 V prípade veľkých objednávok, objednávok zahraničných klientov, pri pochybnostiach o solventnosti zákazníka či v iných prípadoch, kde to poskytovateľ považuje za potrebné, má poskytovateľ právo požadovať od zákazníka pred začiatkom vykonávania služby zálohu alebo platbu vopred. V prípade meškajúcich platieb si poskytovateľ vyhradzuje právo účtovať zákazníkovi právne úroky z omeškania. Ak si zákazník nevyplní svoje záväzky do 8 (slovom osem) dní od obdržania upomienky, poskytovateľ môže na vymáhanie dlhu použiť právne opatrenia.

6 Reklamácie

6.1 Do úvahy sa bude brať každá sťažnosť, ktorá je podaná písomne ​​doporučeným listom alebo e-mailom, a to najneskôr do 8 dní odo dňa poskytnutia služby. V prípade väčšej objednávky (viac ako 100 preložených NS) má klient nárok na predĺženú lehotu na podanie sťažnosti, a to 30 dní odo dňa poskytnutia služby. Poskytovateľ nebude brať do úvahy obsah sťažnosti, podanej po stanovenom termíne. Je možné podať len jednu sťažnosť na každú samostatnú objednávku.

6.2 Reklamácia nie je možná, ak objednávateľ po poskytnutej službe text dodatočne upravoval. Za chyby, ktoré vznikli kvôli zákazníkovým zásahom do korigovaného, preloženého a graficky upraveného textu, poskytovateľ nepreberá zodpovednosť. Reklamácia nie je možná ani v prípade, ak ju chce zákazník uplatniť na služby, ktoré si neobjednal.

6.3 Nárok na reklamáciu musí obsahovať informácie o objednávke, podrobné pripomienky a objasnenie chýb, týkajúcich sa prekladu, lektúry alebo grafickej úpravy textu. V prípade, že uvedené informácie nie sú v sťažnosti zahrnuté, nebude sa brať do úvahy.

6.4 V prípade odôvodnenej reklamácie (námietka v stanovisku, vydanom poskytovateľom prekladateľských služieb, nezávislým prekladateľom alebo korektorom) je zákazníkovi v dohodnutom termíne dodaný zdokonalený produkt. Poskytovateľ môže zákazníkovi ponúknuť na oprávnenú reklamáciu zľavu.

6.5 Reklamácia je neoprávnená, ak zákazník pri objednávaní prekladu odmieta navrhovanú korektúru (najmä v prípade textov, určených na publikovanie), a potom sa sťažuje na preklad kvôli menším štylistickým alebo pravopisným chybám. Tie sú však v týchto prípadoch hlavne doménou korektora, nie prekladateľa. Ak je preložený text zverejnený alebo akokoľvek šírený a zákazník o tom poskytovateľa služieb vopred neinformoval, resp. pred publikovaním textu nepožiadal o korektúru a opravu, nemá právo na kompenzáciu možných chýb v texte. Poskytovateľ taktiež nezaručuje kvalitu prekladu, ktorý sa vykonáva na výslovnú žiadosť zákazníka v nevhodne krátkom čase.

7 Autorské práva

7.1 V súlade s právom o duševnom vlastníctve sú všetky preložené súbory vlastníctvom poskytovateľa služieb až do úplného uhradenia služby zákazníkom. Po zaplatení faktúry všetky autorské práva prechádzajú na zákazníka. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie autorských alebo morálnych práv tretích strán. V prípade neuhradenej faktúry je akékoľvek použitie, prezentácia, čiastočné alebo úplné rozmnožovanie prekladu nezákonné.

8 Záverečné ustanovenia

8.1 Znenie týchto VOP je záväzné pre všetky zmluvné strany.

8.2 O sporoch, ktoré nemožno vyriešiť vzájomnou dohodou poskytovateľa a zákazníka, má právomoc rozhodovať príslušný súd v Ľubľane.