Medicínske preklady

Medicína je v veda, ktorej cieľom je liečenie chorôb a ich prevencia. Otcom medicíny je starogrécky filozof Hippokrates, ktorý spolupracoval s rímskym lekárom Claudiom Galénom a spolu vystavali základy súčasného, racionálneho prístupu k liečeniu.

Medicínu dnes rozdeľujeme na tri hlavné oblasti. Prvou je rozdelenie na základné medicínske vedy, ako sú napr. anatómia, biochémia, biofyzika, fyziológia, genetika a ďalších 13 vied. Druhé delenie prebieha na základe jednotlivých medicínskych špecializácií, kam patrí chirurgia a interná medicína. Tretie je rozdelenie na interdisciplinárne oblasti, ako sú napr. medicínska etika, medicínska informatika, súdna medicína.

Keďže už len samotné názvy medicínskych oblastí sú komplikované, môžeme oprávnene predpokladať, že sú medicínske texty dosť náročné na preklad. Dôvodom je najmä to, že je medicínska terminológia pre laikov väčšinou úplne neznáma.

Rovnako, ako je presnosť potrebná pri zložitých operáciách, je dôležitá aj pri prekladoch lekárskych správ, diagnóz, návodov na užívanie liekov, protokolov klinických štúdií a iných dôležitých medicínskych textov. Nepresné, povrchné alebo dokonca nesprávne preklady môžu mať aj vážne medicínske a právne následky, preto je nesmierne dôležité, aby bol preklad jasný, presný a jednoznačný.

Pre prekladateľov sú preklady pre medicínu, zdravotníctvo a farmáciu najväčšou výzvou, keďže sú najkomplikovanejšou dokumentáciou, od ktorej závisia aj ľudské životy.

Na zabezpečenie úplného bezpečia pacientov a užívateľov liekov je nevyhnutné, aby boli preklady príbalových letákov k liekom a medicínskym pomôckam bezchybné, úplne presné, v súlade s požiadavkami platnej legislatívy a noriem, no aj úplne zrozumiteľné pre zdravotný personál. Len tak neohrozujú klinický stav pacientov a ich zdravie.

Pri medicínskych textoch sú často potrebné aj súdne preklady.

V prekladateľskej agentúre K&J Translations vieme, aké dôležité sú preklady medicínskych textov. Spolupracujeme s prekladateľmi, ktorí sú odborníkmi na medicínsku oblasť a vypracujú presné, jasné a jednoznačné preklady medicínskych textov. Zároveň musia poznať medicínske výrazy v originálnom aj cieľovom jazyku, ovládať chemické názvy liekov, rovnako ako latinské a grécke názvy diagnóz a chorôb.

Okrem medicínskych prekladov vám ponúkame aj ďalšie služby:

  • súdne preklady textov,
  • grafickú úpravu preložených textov (v prípade, ak potrebujete, aby bola grafická podoba prekladu v súlade s grafickou podobou originálneho textu).

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@kjtranslations.sk, telefonicky na čísle +421 948 010 568 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Nahrajte súbor
Bezplatná
ponuka