V tomto blogu sa budeme zaoberať trojicou výrazov, ktorých správne používanie je problémové nielen na Slovensku, ale aj v krajinách, v ktorých je angličtina úradným jazykom. Do tejto trojice patria they’re, their a there. Dôvod, prečo pri zmienených výrazoch prichádza tak často k chybám, je jednoduchý: ich výslovnosť je v podstate rovnaká (ide o homofóny, t.j. rovnako znejúce slová), no majú odlišný význam.

THEY’RE

Výraz they’re je skrátenou formou slovného spojenia they are – oni sú. Ak máte pochybnosti, ako tento výraz správne použiť, môžete si pomôcť inými skrátenými výrazmi, napríklad we’re (skrátené we are – my sme), you’re (skrátené you are – ty si/vy ste). Indikátorom môže byť prítomnosť apostrofu, ktorý naznačuje skrátenie a spojenie dvoch slov do jedného výrazu (napr.: haven’t = have not; won’t = will not)

They’re (= they are) not home at the moment. Oni teraz nie sú doma.

I believe they’re (= they are) really nice people. Verím, že oni sú naozaj dobrí ľudia.

POZNÁMKA: Vo formálnej komunikácii sa používaniu skrátených foriem radšej vyhýbajte.

THEIR

Their je privlastňovacie zámeno používané pri tretej osobe množného čísla (= they [oni/ony]).  Význam tohto výrazu je možné najlepšie preložiť ako „im patriaci = ich“ Vlastnícky vzťah, ktorý navodzuje použitie výrazu their, však môže mať aj širší, abstraktnejší význam, napríklad „veci, ktoré sa vzťahujú k nim

They can do whatever they want, it’s their house. Môžu si robiť čo len chcú, je to ich dom.

Mary and John finally realized that their effort was in vain. Mary a John si konečne uvedomili, že ich snaha vyšla nanivoč.

THERE

Jedným z najbežnejších významov výrazu there je „opak príslovkového určenia miesta – tu“ – ide teda o výraz určujúci polohu. Výraz there dokonca obsahuje aj výraz svojho opozita here, čo môže tiež napomôcť k odlíšeniu od výrazov their a they’re a pomôcť vám rozlíšiť ho od ostatných jeho homofónov. V tomto kontexte teda ide o príslovku.

She asked me to go (where?) there and bring her the thing she needed. Požiadala ma, aby som tam (kam?) šiel a priniesol jej to, čo potrebuje.

Stay (where?) there and don’t move. Ostaň (kde?) tam, kde si, a nehýb sa.

Tento výraz môže takisto označovať umiestnenie v abstraktnejšom slova zmysle:

Your parents will always be there for you. Tvoji rodičia tu vždy budú pre teba.

Tento výraz býva často použitý vo forme zámena s funkciou uvedenia vety alebo slovného spojenia:

There is something peculiar going on in that place. Na tomto mieste sa deje niečo nezvyčajné.

There are 20 pieces of chocolate in the box. (Tu) V tejto krabici je 20 čokolád.

ZHRNUTIE:

  1. Výraz they’reobsahuje apostrof, z čoho vyplýva, že ide o skrátený výraz spojený z dvoch slov they a are (oni sú).
  2. Výraz there je najbežnejší – obsahuje v sebe aj výraz „here“ (tu), čo vám (za normálnych okolností) môže uľahčiť jeho určenie, a teda že ide o určenie miesta.
  3. Výraz – their (ich) evokuje vlastnícky vzťah.