Literárny preklad

Literárny preklad sa zásadne líši od iných druhov prekladu. Môže za to fakt, že v literárnom preklade je dôraz kladený na poetickú funkciu jazyka. To znamená, že okrem sprostredkovania informácií čitateľovi má literárny preklad aj umelecký účel. Umelecký obraz vytvorený v literárnom diele (či už ide o literárnu postavu alebo výjav z prírody) nepochybne na čitateľa zapôsobí.

Preto musí prekladateľ pri preklade literárneho textu brať ohľad na jedinečné vlastnosti textu. Práve poetické zameranie textu odlišuje tento druh prekladu napríklad od informačných textov.

Keď čítame príbeh, báseň alebo iné literárne dielo preložené z cudzieho jazyka, vnímame samotný text s jeho významom, emóciami a postavami.

Čo je cieľom literárnych prekladov

Hlavným cieľom literárneho prekladu je vytvoriť u čitateľa špecifický obraz. To je však veľmi náročná úloha. V praxi to znamená, že literárny preklad sa do určitej miery môže odchyľovať od zaužívaných pravidiel. Komplexnú podstatu literárneho diela totiž doslovným prekladom nemožno zachytiť. Prekladateľ literárneho diela musí zdrojový text poňať iným spôsobom. Od začiatku až do konca ide v podstate o prepis a interpretáciu obsah diela.

Okrem toho musí prekladateľ zohľadňovať rozdiely v kontexte medzi pôvodným jazykom diela a jazykom, do ktorého text prekladá. Napríklad pri preklade z arabčiny do dánčiny treba zohľadniť kultúrny kontext východiskového a cieľového jazyka.

Autori sa spoliehajú, že im poskytneme čo najpresnejšie preklady literárnych textov, medzi ktoré patria napríklad:

• Filmové scenáre

• Poézia a piesne

• Eseje

• Magazíny a periodiká

• Knihy (romány, literatúra faktu atď.)

• Učebnice

V prekladateľskej agentúre K&J Translations sme pripravení prevziať akýkoľvek typ literárneho prekladu: textov piesní, poézie, prózy alebo filmových scenárov. Neponúkame iba kvalitný preklad. Je samozrejmosťou, že váš text prispôsobíme oblasti, v ktorej bude publikovaný.

Prekladateľ, ktorý je nielen inteligentný, ale zároveň má aj cit pre prekladanie, môže byť pre spisovateľa veľkým prínosom. Prekladatelia špecializujúci sa na literárny preklad poskytujú v prekladateľskej agentúre K&J Translations preklady filmov, kníh aj časopisov. Tie vaši diváci či čitatelia určite ocenia.

O svoj príbeh sa prostredníctvom našich kvalifikovaných a špecificky vzdelaných prekladateľov literárnych textov budete môcť podeliť s čitateľmi na celom svete. Dostanete od nás bezchybný preklad do akéhokoľvek jazyka, ktorý bude dbať na štýl, štruktúru aj dĺžku vášho diela.

Okrem prekladu literárnych textov poskytujeme aj nasledujúce služby:

– preklady so súdnym overením,

grafická úprava preložených textov (ak sa grafický formát prekladu musí zhodovať s formátom originálneho textu. Odporúčame najmä vtedy, ak je originálny text vo formáte .pdf, obsahuje obrázky a tabuľky alebo je skenovaný).

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@kjtranslations.sk, telefonicky na čísle +421 948 010 568 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Nahrajte súbor
Bezplatná
ponuka